Naam:  Wachtwoord:   Ingelogd blijven? Wachtwoord kwijt? (Waarom) Registreren
 
          
                         
Dit is het archief van Islamofobie.nl
Sinds juli 2014 verschijnen hier geen nieuwe stukken meer. De artikelen worden *) heringedeeld in acht categorieën: zie de knoppen links. Met uitzondering van de categorie 'Islam(itische ideologie)' is de indeling nu niet meer naar thema, maar naar aard van de stukken. Vier jaar lang lag het hoofdaccent op het voeren van de noodzakelijke ideologische strijd: zie het motto hierboven. In de komende jaren zal ik (initiatiefnemer en belangrijkste leverancier van teksten voor islamofobie.nl) me meer richten op de noodzakelijke politieke strijd. In termen van deze indeling: veel meer nadruk op Voorstellen, Politieke organisatie en iets meer op Opinie. LEES VERDER »
 

In deze aflevering drie van de serie over Koran & context maak ik het mezelf een beetje gemakkelijk. Ik zoom in op de Koran verzen die over sluieren gaan: allebei.
Het bekendste van de twee is 33:59 maar het is fijn dat er ook nog het onbekende vers 24:60 is. Dat helpt namelijk om het eerste wat beter te kunnen 'duiden'.
Er wordt nogal eens op gewezen dat de Koran helemaal niet duidelijk is over wat de sluiering zou moeten inhouden. Dat is geen leugen. Het is echter ook alleen maar interessant voor mohammedanen onderling. De Koran is namelijk -in alle vertalingen- wel volstrekt helder over de bedoeling van dat lichtere of zwaardere sluieren: het maken van onderscheid, discriminatie dus.
Met behulp van de sluier kunnen Mohammedaanse vrouwen onderscheiden worden van niet-mohammedaanse zodat de mohammedaanse veilig zijn.

Gelezen: 5983 | Auteur: Frans Groenendijk | 06-07-2011     LEES VERDER
»
 

Politiek en macro-economie mag je niet als natuurwetenschap benaderen: uitspraken van mensen over politiek en economie, ook, of misschien wel júist wanneer ze in 'analyserende' termen geformuleerd worden, spelen een belangrijke rol in dezelfde wereld: de onderzoeker beïnvloedt datgene wat hij onderzoekt. Dat geldt extra sterk in de monetaire wereld. Vandaar die vaak onnavolgbare uitspraken van centrale bankiers: Greenspan van de Amerikaanse Federale bank werd er beroemd mee.
Het verbaasde dan ook niet dat Zalm maandagavond een half-formeel optreden voor de Haagse VVD-jongeren begon met wat hijzelf een 'disclaimer' noemde: hij zou over verschillende onderwerpen beslist niet het achterste van zijn tong laten zien.

Gelezen: 4854 | Auteur: Frans Groenendijk | 13-07-2011     LEES VERDER
»
 

In de aanloop naar het eenzijdig uitroepen van een eigen staat door de Palestijnen, -in een gebied dat onder Israëlische jurisdictie valt- is het leerzaam een vergelijking te maken met de Koerden en hùn eigen staat.
Er zijn overeenkomsten en verschillen. De verschillen zijn groot en er zijn er meer van. Je zou ze, wanneer je houdt van understatements, pikant kunnen noemen.
Eerst de overeenkomsten maar. Daar zijn er ook meerdere van.
1) Beide volken hebben geen eigen staat.
2) Beide zijn verspreid over meerdere landen.
3) Beide kennen gebieden die een zekere vorm van autonomie kennen.
4) Een aanzienlijk deel van beide volken zou een eigen staat willen. (noot 1)
5) Er bestaat grote onduidelijkheid en onenigheid over de vraag waar nu eigenlijk de grenzen liggen van die gewenste staat.
6) Over tal van andere zaken bestaat onderling ook grote onenigheid (noot 1A) die in het verleden ook tot bloedige conflicten hebben geleid, bij de Palestijnen recenter dan bij de Koerden.
7) De meerderheid van beide volken noemt zichzelf moslim.
8) De meerderheid van alle landen waar de volken over verspreid zijn, noemt zichzelf ook moslim. Hoewel, alle landen?
image
Gebieden waar de Koerden de meerderheid van de bevolking vormen. Zie noot 2

Gelezen: 8427 | Auteur: Frans Groenendijk | 11-09-2011     LEES VERDER
»
 
Belle Hélène vs Tania Racano
Geschrokken notarisdochter vs vermoorde poetsvrouw

Niemand in Luik begrijpt wat Marie-Hélène B. (36) zag in een crim­ineel als Nor­dine Amrani (33). Ze mocht van hem zelfs geen contact meer hebben met haar familie. Maar nu hebben ex-notaris Thierry B. en zijn gezin haar weer in hun armen gesloten. Hieruit begrijp ik dat Nordine Amrani getrouwd was met Marie-Hélène B.

Gelezen: 3570 | Auteur: Marielle Bos | 20-12-2011     LEES VERDER
»
 
Het lijmen van gebarsten kruiken
Over de waarnemingen van Dalrymple

Op tweede kerst­dag zond de VPRO de eerste afle­vering uit van het pro­gramma Winter­gasten. Raoul Heertje sprak met Theo­dore Dalrymple.
Die laatste weet als geen ander de rotte plekken in onze samen­leving bloot te leggen. Diep onder de indruk mailde ik een vriend, waarna de volgende con­ver­satie ont­stond (voor u een beetje gecom­primeerd):
Dat Interview van Dalrymple ken ik niet. Moet zeggen dat ik niet zo'n geweldige pet van die man op heb voor zover ik zijn idee ken. Dat mensen hun verantwoordelijkheid voor hun bestaan moeten nemen en niet a priori de welvaartsstaat voor hun sores laten opdraaien kan ik allen maar beamen. Maar trekt hij dat beroep op eigen verantwoordelijkheid niet wat erg ver door ook als het gaat om psychische problemen en ernstig gestoord gedrag? Heb jij van hem wel iets vernomen van de giftige en nauwelijks herstelbare invloed van ouders op hun kind? En dat ouders in dat opzicht ook eens bij zichzelf te rade zouden moeten gaan?


Gelezen: 3220 | Auteur: MJ | 03-01-2012     LEES VERDER
»
 
Pamflet van een bezorgde tekstwetenschapper *)
Mevrouw van der Valk is geen getallenwetenschapper

Verschil­lende men­sen wezen me op het naderende ver­schijnen van Islam­ofobie en discri­mi­natie. Iemand vroeg me zelfs – twee dagen na het ver­schijnen – of ik al met een recen­sie bezig was.
Ik was het al wel van plan. Mevrouw van der Valk is namelijk de tweede persoon in Neder­land die een boek schreef met het woord 'islamofobie' in de titel en ik was de eerste. In mijn berichtje aan haar, waarin ik vroeg of ze een recensie-exemplaar voor me had, verwees ik ook naar deze 'band' tussen ons beiden.
Ik herhaalde een week later mijn vraag en kreeg antwoord van de organisatie achter haar boek: Emcemo. Ik moest het aan de uitgever vragen: Amsterdam University Press, die van "twenty years of excellence". Maandag belde ik. "We hebben een beperkt aantal boeken beschikbaar waardoor het helaas niet mogelijk is u een exemplaar te doen toekomen". Als ik het gewoon bestelde, ontving ik het echter wel gewoon de volgende dag… Voor € 23,35 kreeg ik dan een boek van een 'onderzoeker met een brede achtergrond in de sociale wetenschappen en tekstwetenschappen, gespecialiseerd in etnische diversiteit, racisme en extremisme' van 160 blz en dat was dan inclusief verzendkosten.

Gelezen: 5720 | Auteur: Frans Groenendijk | 21-01-2012     LEES VERDER
»
 

Moslims hebben tal­rijke arti­kelen en boeken geschre­ven om aan te tonen dat zonder de Ara­bische weten­schap het westen nooit zou zijn gewor­den wat het nu is. Het belang­rijkste ‘bewijs’ van deze moslims is het Ara­bische vertaal­project in de 9de eeuw. De moslims die het belang van Ara­bische weten­schap willen aantonen, proberen daarmee aller­eerst de bijdrage van de histo­rische islam aan de wereld zo groot mogelijk te doen lijken. Daarnaast hebben ze een politiek doel voor ogen in de huidige wereld: als islam in het verleden een belang­rijke rol op weten­schappe­lijk gebied zou hebben gespeeld, dan is het ook tegen­woordig mogelijk ‘de wetenschap te islamiseren’. Echter, er kan worden aangetoond dat de Arabische wetenschap niets heeft bijgedragen aan het westen.

Gelezen: 5729 | Auteur: Ester Losita | 24-01-2012     LEES VERDER
»
 

VOORLAATSTE deel in het feuil­leton: ‘in de staats­examen­groep Neder­lands als tweede taal’, waarin de tweede groep ten tonele wordt gevoerd en ook weer afgaat
Ik ben nu geko­men bij de op een na laatste afle­vering van dit feuil­leton, waarin ik zo goed moge­lijk hebben proberen op te schrijven wat ik heb meege­maakt op het werk. Als de lezer mijn stukjes alleen maar 'leuk' heeft gevonden, heb ik gefaald. Als er lezers zijn, die na het lezen van dit feuil­leton tot de con­clusie zijn gekomen dat ik een slecht mens, onbe­kwame docent, xeno­foob, zuurpruim of racist ben, in plaats van een betrokken persoon die zich in toe­nemende mate zorgen is gaan maken over hoe wij in Neder­land bezig zijn, vind ik dat meer dan jammer.
Ik zou willen...

Gelezen: 3508 | Auteur: Roos Friesland | 13-02-2012     LEES VERDER
»
 
De Sharia-charlatan (10)
"De Sharia is voor 98% gelijk aan het Nederlands Recht".
Nagekomen deel van een feuilleton over Leidsche flessetrekkerij.

Hans Jansen meldde op Hoeiboei:
Maar er is vandaag (11 juni) ook goed nieuws. Op een receptie in Leiden, na de oratie van Leon Buskens, heeft professor Berger mij meegedeeld dat hij mij binnen­kort de onderbouwing zal toesturen van zijn stelling dat de sharia voor meer dan 90% iden­tiek is aan het Nederlands recht!
Interessant. Ik denk alleen dat arabist Jansen zich met het percentage vergist. De aan te tonen overeenkomst is 98%, of 95% zoals Berger later weer zei. Die drie procent verschil was wetenschappelijk trouwens op zichzelf ook al onverklaarbaar.
Wat vooraf ging: Mau­­rits Ber­­­ger is Leids hoo­g­­­leraar "Islam in de heden­­­daagse Wes­­terse wereld", vooral be­kend van zijn uit­­­­spraak dat de Sharia (het isla­­­mi­tisch recht) voor 98% (later: 95%) over­­­­een zou komen met het Neder­­­­lands recht. Berger had arabist Jansen toege­zegd om zijn uitspraak te onder­­bouwen. Hij kwam deze toezegging nooit na. Een jaar geleden schreef ik professor Berger daarover aan.

Gelezen: 4683 | Auteur: Andre van Delft | 13-06-2012     LEES VERDER
»
 
Demografische ontwikkelingen? Het is de cultuur, suffie (2 *)
De onderzoeksjournalist en de spinnende euro'wetenschapper'

Huwelijken tussen part­ners die niet in zelfde land geboren zijn: ze komen wereld­wijd steeds vaker voor en ze hebben zeer, zeer verschil­lende achter­gronden, bete­kenissen en effec­ten voor de direct betrok­kenen en voor de samen­leving. In Neder­land daalde het aantal overigens licht in de periode van 2006-2009.
Vorig jaar schreef een niet met naam genoemde journa­list van The Economist een artikel over verschil­lende aspecten van het verschijnsel. Het stuk verwijst naar onderzoek van professor Doo-Sub Kim van de Hanyang Universiteit in Seoul, naar medewerkers van de Nationale Universiteit van Singapore, de Autonome Universiteit van Barcelona, de Vrije Universiteit van Brussel, de Ajou Universiteit in Korea, de Universiteit van Western Ontario en de Universiteit van Maastricht.
Het artikel noemt ook bereke­ningen van EU-statistiscus Giampaolo Lanzieri die recent zelf een stukje getiteld Merging populations (pdf) publiceerde in de uitgave Eurostat, statistics in Focus.
Het verschil tussen beide teksten is schokkend: het ene is product van goede onderzoeks­journalis­tiek, het andere een absurde multiculti-reclame­folder van verbijsterende opper­vlakkig­heid en daarbij passende verdraaiingen. Maar wel met een grafiek en twee tabellen, dat wel. Je krijgt de indruk dat Lanzieri er actief aan wil bijdragen dat de uitdrukking 'je hebt leugens, verdomde leugens en statistiek' nog wat meer bekendheid krijgt.

Gelezen: 3232 | Auteur: Frans Groenendijk | 20-08-2012     LEES VERDER
»
 
Professioneel en zwaar gesubsidieerd bezig voor het goede doel
Bezoek aan een IKV/Pax Christi bijeenkomst: een surrealistische ervaring

Een medewerker van de vredes­organisatie IKV/Pax Christi schreef in dagblad Trouw een oproep tot militair ingrijpen in Syrië. Hij redeneerde daarin vanuit de absurde opvatting alsof er zoiets zou bestaan als een "inter­natio­nale gemeen­schap" die verplicht is om "vuile handen te maken". Alsof niet juist allerlei internationale verhoudingen en bemoeie­nissen een zeer groot deel van de ellende daar veroorzaken en aanjagen.
Natuurlijk, IKV/Pax Christi is al heel lang geïnfecteerd door foute politieke stromingen, maar een oproep om je als christelijke vredesorganisatie te scharen in het kamp van Saoedi-Arabië, Qatar, Al Qaeda achtige groepen en de VS, zonder enige verwijzing naar de ellende die christenen daar nu al meemaken of nog dreigen te zullen gaan beleven?
Aanleiding genoeg om maar eens de 'ambassadeursdag' van IKV/Pax Christi te bezoeken die georganiseerd was als voorbereiding op de zogenaamde vredesweek in september waarin men gaat 'collecteren voor Syrië'. Ik had me van te voren ingeprent dat het wel eens heel erg kon zijn wat ik daar zou aantreffen, maar het was nog erger dan ik gevreesd had. Veel erger.

Gelezen: 4428 | Auteur: Frans Groenendijk | 24-05-2013     LEES VERDER
»
 
Spreekwoordelijke messen zijn niet lang
PVV-afvalligen zijn geen gekke Henkies

imageGeert Wilders demonstreerde zaterdagmiddag op zijn persconferentie over de 'Minder, minder, minder'-kwestie weer eens zijn talent voor het omgaan met de media. Het kan, zal en moet de aandacht niet afleiden van de problemen van zijn partij.
Een van de positieve zaken die Geert Wilders met zijn partij in gang heeft gezet, is wat mij betreft dat hij onontkoombaar de schijnwerper heeft gezet op wat de eigenlijke functie van politieke partijen is. Zou moeten zijn, moet ik eigenlijk schrijven.
Dat heeft hij helaas niet gedaan door een voorbeeld neer te zetten van hoe een partij in onze tijd moet functioneren. Hij heeft de aandacht gevestigd op nadelen die kleven aan het organisatiemodel van andere partijen dan die van hem. Daarnaast heeft hij echter vooral laten zien wat er mis gaat wanneer je categorisch weigert na te denken over het wezen van politieke partijen. Wanneer je doet alsof partijen niet meer van deze tijd zouden zijn.

Gelezen: 3917 | Auteur: Frans Groenendijk | 23-03-2014     LEES VERDER
»